top of page

Return Policy

Artikel 1. Definities
1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Clikebikes BV of door een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen die derde feest en Clikebikes BV;

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 • Dag: kalenderdag;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen en/of diensten gedurende een bepaalde periode;

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna ook te noemen “Clike Bikes”;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Clike Bikes en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Clike Bikes gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Herroepingsrecht
2.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clike Bikes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van de reden(en) verplichten.
2.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Clike Bikes mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 • als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending van het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2.3 De consument kan een serviceovereenkomst met Clike Bikes gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clike Bikes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van de reden(en) verplichten.
2.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
2.5 Indien Clike Bikes de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van deze leden vastgestelde bedenktijd. artikel.
2.6 Indien Clike Bikes de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie.

Artikel 3. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
3.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
3.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
3.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Clike Bikes het product niet heeft gebruikt voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 4. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
4.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn of op andere ondubbelzinnige wijze aan Clike Bikes schriftelijk.
4.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Clike Bikes. Dit is niet nodig als Clike Bikes heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
4.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Clike Bikes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
4.5 De ​​consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product.
4.6 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 5. Verplichtingen van Clike Bikes bij herroeping
5.1 Als Clike Bikes het mogelijk maakt om de consument langs elektronische weg op de hoogte te stellen van de herroeping, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
5.2 Clike Bikes vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Clike Bikes in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Clike Bikes aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.3 Clike Bikes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

5.4 Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Clike Bikes de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht
De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen als Clike Bikes dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
6.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Clike Bikes geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
6.2 Dienstencontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Clike Bikes de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

6.3 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
6.4 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
6.5 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

bottom of page